Đang xem

Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ từ Autralia 2

Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ từ Autralia

Ở Australia, qui trình đào tạo một tiến sĩ bắt đầu bằng một đề án. Các nghiên cứu sinh hội đủ điều kiện theo học tiến sĩ (như phải có bằng cử nhân hạng danh dự, hay có bằng thạc…

Giải pháp đào tạo tiến sĩ quốc tế 3

Giải pháp đào tạo tiến sĩ quốc tế

Ở Anh, các nghiên cứu sinh thường ít khi mất hơn 4 năm để lấy bằng tiến sĩ, và không phải học viện nào cũng yêu cầu nghiên cứu sinh phải công bố được một bài nghiên cứu. Lenardo coi…