Trung cấp - Dạy nghề

Mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông tư về quy định xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.
Mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông tư về quy định xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia
Mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông tư về quy định xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia
Mới đây Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông tư về quy định xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia