Học lên tiến sĩ, đào tạo tiến sĩ

Theo kết quả tìm hiểu một nhóm lớn các tiến sĩ tại Manhattan - Mỹ tất cả họ đều khẳng định đã dành rất nhiều năm học tập, nghiên cứu để có thể đạt được học vị này, nhưng rất nhiều trong số họ không tìm được công việc phù hợp với những gì họ đã bỏ ra.
Ở Australia, qui trình đào tạo một tiến sĩ bắt đầu bằng một đề án. Các nghiên cứu sinh hội đủ điều kiện theo học tiến sĩ (như phải có bằng cử nhân hạng danh dự, hay có bằng thạc sĩ và có trải qua nghiên cứu) phải viết một đề cương nghiên cứu trong vòng 2 trang, trong đó nói rõ mục tiêu nghiên cứu là gì, phương pháp ra sao, và kết quả kì vọng là gì.
Ở Anh, các nghiên cứu sinh thường ít khi mất hơn 4 năm để lấy bằng tiến sĩ, và không phải học viện nào cũng yêu cầu nghiên cứu sinh phải công bố được một bài nghiên cứu. Lenardo coi đây là một nhược điểm của chương trình nghiên cứu sinh ở Anh.