Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chưa đủ chỉ tiêu

0
Chỉnh sửa gần nhất

Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2010-2011, cả nước có 127 cơ sở đào tạo thạc sĩ, 150 cơ sở đào tạo tiến sĩ. Những cơ sở này mới tuyển được học viên đạt tương ứng 85% và 74% so với chỉ tiêu.

Theo đó, cả nước có 127 cơ sở đào tạo thạc sĩ với 64.116 học viên cao học ở 970 chuyên ngành; 150 cơ sở đào tại tiến sĩ (77 cơ sở đào tạo là trường đại học, 73 là viện nghiên cứu) với 5.584 nghiên cứu sinh ở 1.056 chuyên ngành.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, trong năm, các cơ sở đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ mới tuyển được 32.165 học viên cao học, đạt 85% so với chỉ tiêu và 2.271 nghiên cứu sinh, đạt 74% so với chỉ tiêu.

Ngoài những chuyên ngành đào tạo thạc sĩ trong nước, các cơ sở đào tạo thạc sĩ còn triển khai 127 chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với các cơ sở đào tạo tiên tiến của nước ngoài, theo các hình thức đào tại tại Việt Nam hoặc đào tạo hỗn hợp.

Trong đó, ba chương trình thuộc dự án cấp chính phủ; 15 chương trình sử dụng ngân sách nhà nước trong khuôn khổ đề án 322; 49 chương trình do Bộ GĐ&ĐT phê duyệt; 15 chương trình do các đại học phê duyệt theo thẩm quyền; bốn chương trình của trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội liên kết với các đại học Pháp; năm chương trình của trường ĐH Việt Đức liên lết với các đại học Đức.

Theo Bộ GD&ĐT, bất cập lớn nhất trong đào tạo trình độ tiến sĩ hiện nay là chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học, dẫn đến chất lượng luận án còn hạn chế. Việc đánh giá luận án ở một số hội đồng vẫn còn tình trạng nể nang, chưa thực sự nghiêm khắc, thẳng thắn và khách quan.

Ngoài ra, một số nghiên cứu sinh chưa tích cực, thiếu cố gắng, còn hiện tượng sao chép luận án, không trung thực…, dẫn đến đơn thư tố giác, khiếu kiện.

Đình chỉ tuyển sinh đối với cơ sở đào tạo thạc sĩ không đủ điều kiện

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, trong năm học 2011-2012 sẽ tổ chức rà soát những cơ sở đào tạo trình độ thạc sỹ theo các tiêu chí đã ban hành. Kết quả của việc rà soát làm căn cứ để xem xét xác định chỉ tiêu hoặc đình chỉ tuyển sinh đối với những cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ nếu không đủ điều kiện tối thiểu theo quy định.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng