Mỗi năm 3 đợt xét mở ngành đào tạo thạc sĩ,tiến sĩ

0
Chỉnh sửa gần nhất

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ tại Bộ GD-ĐT. Theo đó, thời gian xem xét hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo các ngành này được thực hiện vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hàng năm.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, sau khi có ý kiến xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện của sở giáo dục và đào tạo; ý kiến về chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo đề nghị cho phép đào tạo gửi hồ sơ (3 bộ hồ sơ đối với trình độ thạc sĩ hoặc 4 bộ hồ sơ đối với trình độ tiến sĩ) đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, kèm theo file hồ sơ trong đĩa CD đến Bộ phận một cửa Văn phòng Bộ GD-ĐT.

Đơn vị chủ trì xem xét hồ sơ là Vụ Giáo dục Đại học. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đối với các hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với các hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ.

Theo quy định, hồ sợ của các cơ sở đào tạo sẽ được Vụ Giáo dục Đại học gửi các đơn vị tham gia xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, các đơn vị tham gia thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các quy định hiện hành, có ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học để tổng hợp. Sau khi tổng hợp, nếu hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, Vụ Giáo dục Đại học trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định lại tại cơ sở đào tạo. Thời gian hoàn thành công tác thẩm định lại tại cơ sở đào tạo là 15 ngày làm việc…

Hồ sơ đề nghị mở ngành gồm các thông tin về: Đội ngũ giảng viên cơ hữu; Cơ sở vật chất; Khả năng và điều kiện để thành lập Hội đồng đánh giá luận văn, luận án; Hoạt động khoa học công nghệ; Chương trình đào; Hoạt động hợp tác quốc tế trong  đào tạo và trong nghiên cứu khoa học; Đơn vị quản lý chuyên trách, Xây dựng quy định tổ chức và quản lý đào tạo; Phù hợp quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực và quốc gia.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng