Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Các chương trình và ngành đào tạo của trường ĐH Công Đoàn

0

Cập nhật vào 05/01

Trường Đại học Công đoàn đào tạo nhiều ngành nghề trình độ đại học, sau đại học với nhiều hình thức đào tạo.

Các thông tin chi tiết trong bài:

 1. Sau đại học
 2. Đại học chính quy
  2.1. Ngành quản trị kinh doanh
  2.2. Ngành Bảo hộ lao động
  2.3. Ngành Xã hội học
  2.4. Ngành Công tác xã hội
  2.5. Ngành Kế toán
  2.6. Ngành Tài chính – Ngân hàng
  2.7. Ngành Quản trị nhân lực
  2.8. Ngành Luật
  2.9. Ngành Quan hệ lao động
 3. Đại học bằng hai
 4. Vừa học vừa làm
 5. Liên thông
  5.1. Từ Trung cấp lên Đại học
  5.2. Từ Cao đẳng lên Đại học
  5.3. Từ Trung cấp lên Cao đẳng
 6. Cao đẳng chính quy
 7. Trung cấp chính quy
 8. Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn
 9. Đào tạo quốc tế

Dưới đây là thông tin chi tiết các chương trình, ngành đào tạo và tuyển sinh của trường Đại học Công Đoàn, ngôi trường đã có truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển.

các chương trình và ngành đào tạo của trường ĐH Công Đoàn

1. Chương trình Đào tạo Sau đại học

Chuyên ngành đào tạo:

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Quản trị kinh doanh
 • Xã hội học
 • Kế toán

Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp đại học hệ tập trung và hệ không tập trung thuộc khối ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Bảo hộ lao động, Xã hội học, Kế toán.

Thời gian đào tạo

 • Đào tạo tập trung: 2 năm
 • Đào tạo không tập trung: 3 năm

Bằng tốt nghiệp:

 • Thạc sỹ chuyên ngành Quản lí nguồn nhân lực
 • Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
 • Thạc sỹ chuyên ngành Quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Thạc sỹ chuyên ngành Xã hội học
 • Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán

Kết quả đào tạo

Tính đến năm 2016, Trường đại học Công đoàn đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ được 10 khóa với 5 chuyên ngành: quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học.

Năm 2015 đã tuyển sinh được 7 nghiên cứu sinh Quản trị nhân lực khóa I (2015-2018).

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức – kỹ năng

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đảm bảo cho học viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo.

Trong những trường hợp cần thiết, phần kiến thức ở trình độ đại học được nhắc lại nhưng không quá 5% thời lượng quy định cho mỗi học phần.

Trình độ năng lực ngoại ngữ

Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt được ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung.

các chương trình và ngành đào tạo của trường ĐH Công Đoàn

2. Chương trình Đào tạo Đại học chính quy

Chương trình đào tạo Đại học chính quy của trường Công Đoàn gồm có những ngành sau:

2.1. Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Mã tuyển sinh: D52340101

Khối thi: A, D1, A1.

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD

Kết quả đào tạo: Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 20 khóa với 9745 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh.

Về kiến thức – kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2.2. Ngành Bảo hộ lao động (Labour Protection)

Mã tuyển sinh: D52850201

Khối thi: A , A1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động.

Kết quả đào tạo: Từ năm 1992 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 20 khóa với gần 2.000 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống.

Về kiến thức – kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp. Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc: An toàn – Vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

các chương trình và ngành đào tạo của trường ĐH Công Đoàn

2.3. Ngành Xã hội học (Sociology)

– Mã tuyển sinh: D52310301

Khối thi: C, D1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học

Kết quả đào tạo: Từ năm 1997 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được15 khóa với trên 2.000 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Về kiến thức – kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức xác hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ quan đơn vị khác với khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị.

2.4. Ngành Công tác xã hội (Social work)

– Mã tuyển sinh: D52760101

Khối thi: C, D1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác Xã hội

Kết quả đào tạo: Từ năm 2004 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 09 khóa với hơn 1.000 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, năm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội.

Về kiến thức – kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể cung ứng dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội (các cơ sở, cơ quan, tổ chức công và tư); làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường, …; làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

2.5. Ngành Kế toán (Accounting)

– Mã tuyển sinh: D52340301

Khối thi: A, D1, A1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán.

Kết quả đào tạo: Từ năm 2006 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 07 khóa tập trung với khoảng 2.800 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.

Về kiến thức – kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp từ khâu lập chứng từ kế toán, vào sổ kế toán và tổng hợp báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp. Có khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

2.6. Ngành Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking)

– Mã tuyển sinh: D52340201

Khối thi: A, D1, A1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Kết quả đào tạo: Từ năm 2006 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 07 khóa tập trung với khoảng 2.800 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng.

Về kiến thức – kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, có khả năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.

2.7. Ngành Quản trị nhân lực (Human Resources Management)

– Mã tuyển sinh: D52340404

Khối thi: A, D1, A1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực.

Kết quả đào tạo: Từ năm 2008 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 04 khóa tập trung với 639 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật về quản trị nhân lực trong nền kinh tế thị trường; các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực và khả năng đưa ra các quyết định điều hành nhân lực trong các tổ chức.

Về kiến thức – kỹ năng: Phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về quản trị nhân lực; tư vấn, hoạch định các chính sách quản trị nhân lực; lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng, củng cố, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực.

2.8. Ngành Luật (Law)

– Mã tuyển sinh: D52380101

Khối thi: C, D1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Học Cử nhân Luật.

Kết quả đào tạo: Từ năm 2009 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 04 khóa với 650 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lỹ và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật.

Về kiến thức – kỹ năng: Kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lỹ xảy ra trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động.

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong tổ chức Công đoàn, trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các văn phòng luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật; làm chuyên gia pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2.9. Ngành Quan hệ lao động (Labor Relations)

– Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2014

– Mã tuyển sinh: D340408

Khối thi: A, A1, D1

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quan hệ lao động

Mục tiêu đào tạo:

+ Đào tạo những cử nhân Quan hệ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động, say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực quan hệ lao động và kỹ năng thực hành về nghề.

+ Cử nhân quan hệ lao động có thể đảm nhận các công việc cho các cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, trường đào tạo nghề, các viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp…

– Kết quả đạt được sau đào tạo:

+ Cử nhân Quan hệ lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng đàm phán xử lý các mối quan hệ lao động, kỹ năng tổ chức lực lượng công nhân, viên chức, lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định liên quan trong ứng xử với người lao động và đoàn thể của họ; kỹ năng tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh như một nhà quản trị nguồn nhân lực; có kỹ năng thương lượng thuyết phục.

+ Cử nhân quan hệ lao động có khả năng như: Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Giải quyết tranh chấp lao động và tổ chức đình công tại nơi làm việc; Đề xuất giải pháp với người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động; điều hành nhân sự trong doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên giải quyết tranh chấp lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn. Ngoài ra cử nhân quan hệ lao động có thể học lên cao học để tham gia giảng dạy tại các trường Đại học.

– Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

         + Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ.

         + Cán bộ phòng quan hệ công chúng.

         + Cán bộ công đoàn, cán bộ các đoàn thể khác.

         + Chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn trong các viện, trường đại học và các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm.

          + Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu các dự án về lao động, xã hội; về quan hệ công chúng.

        + Chuyên viên thương lượng và xử lý tranh chấp trong quan hệ lao động tại các cơ quan và doanh nghiệp.

3. Đào tạo Đại học bằng hai

Ngành đào tạo: Xã hội học; Quản trị kinh doanh; Bảo hộ lao động; Công tác xã hội; Quản trị nhân lực; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Luật.

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy ( tại chức, chuyên tu, từ xa, mở rộng …)

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.

Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được 1 lớp với hơn 100 sinh viên đã tốt nghiệp và hiện đang tuyển sinh khóa mới.

Mục tiêu đào tạo; kiến thức – kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

4. Đào tạo đại học vừa làm vừa học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Xã hội học; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Kế toán; Tài chính – Ngân hàng.

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Tại chức

Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 54 lớp với 4.727 sinh viên là công nhân viên chức lao động.

Mục tiêu đào tạo; kiến thức – kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

5. Đào tạo liên thông lên Đại học, Cao đẳng

Chương trình đạo tạo sinh viên liên thông của trường Đại học Công Đoàn gồm 3 loại: Từ Trung cấp lên thẳng Đại học, Từ Trung cấp lên Cao đẳng, và từ Cao đẳng lên Đại học.

5.1. Từ Trung cấp lên Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính – Ngân hàng

Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh. Có ít nhất 3 năm làm việc gắn bó với môn được đào tạo.

Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm

Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.

Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 32 lớp với khoảng 2.811 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo; kiến thức – kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

5.2. Từ Cao đẳng lên Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính – Ngân hàng

Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.

Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 18 lớp với khoảng gần 1394 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo; kiến thức – kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học hệ đại học của chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

5.3. Từ Trung cấp lên Cao đẳng

Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính – Ngân hàng

Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên

môn được đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.

Kết quả đào tạo: Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo 18 lớp với khoảng gần 1278 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo; kiến thức – kỹ năng; trình độ ngoại ngữ; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học hệ cao đẳng của chuyên ngành nào đáp ứng theo chuyên ngành đó.

6. Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng

Đối tượng tuyển sinh: Xét theo kết quả thi Đại học

Thời gian đào tạo: 3 năm

Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.

Kết quả đào tạo: Từ năm 2010 đến tháng 9/2012, Nhà trường đang đào tạo được 02 khóa với 815 sinh viên.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân cao đẳng có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội; trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế, pháp luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Tài chính – Ngân hàng.

Kiến thức – kỹ năng: Kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính – ngân hàng; có kỹ năng phân tích, hoạch định, giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đã được đào tạo.

Trình độ ngoại ngữ: Hoàn thành chương trình tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3 và tiếng Anh chuyên ngành.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; các tổ chức kế toán, kiểm toán, tài chính, các ngân hàng thương mại…

– Khả năng học tập tiếp tục của học sinh: Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sinh viên có thể thi liên thông lên đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chương trình đào tạo trung cấp chính quy

Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.

Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 2 năm

Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.

Kết quả đào tạo: Từ năm 2007 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 6 khóa với hơn 2.000 học sinh.

Mục tiêu đào tạo: Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế, pháp luật, Kế toán và Tài chính – Ngân hàng.

– Kiến thức và kỹ năng: Người học có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.

Trình độ ngoại ngữ: Chương trình B tiếng Anh.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng của các chi nhánh ngân hàng…

– Khả năng học tập tiếp tục của học sinh: Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, học sinh có thể thi liên thông lên cao đẳng và đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chương trình đào tạo bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình

Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo. Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được 123 lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn với khoảng 10.000 người; 7 lớp văn hóa quần chúng với khoảng 350 người.

Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn

Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn các khu công nghiệp – chế xuất; các Ban thuộc Tổng Liên đoàn và đã đào tạo với hàng vạn cán bộ làm công tác công đoàn.

9. Chương trình đào tạo quốc tế

9.1. Cán bộ Công đoàn Lào

– Từ năm 1979 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được: Hệ đại học 12 khóa là 58 người; đào tạo ngắn hạn 14 khóa là 325 người; trung cấp 2 khóa là 48 người; đào tạo, bồi dưỡng tại Lào là 300 người.

9.2. Cán bộ Công đoàn Campuchia

– Từ năm 1981 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được: Hệ đại học 3 khóa là 12 người; hệ trung cấp, ngắn hạn 8 khóa: 200 người; đào tạo cấp tốc tại Campuchia khoảng 1.500 người.

Xem thêm:

Vui lòng đánh giá bài viết
Share.

Comments are closed.